مرغوب الفتاوی
جلد دوم
از
حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب لاجپوری ؒ
مفتیٔ اعظم برما
ترتیب وتحقیق و حواشی
از
مرغوب احمد لاجپوری
ڈیوزبری