کتاب الصوم
افطار میں جلدی کرنا:
سوال : (۱) الحمد للہ و السلام علی عبادہ الذین اصطفی ، علماء دیارنا در تعیین وقت افطار و صلوۃ مغرب مختلف و دو فریق شدند فریق اول بمجرد غروب آفتاب از افق حسی وظھور ظلام شرقی حکم بافطار صوم وصلوۃ مغرب می کنند بحجت دلائل زیل حدیث ،
وقول امام محمد فی الموئطا تعجیل الافطار افضل من تاخیرھا ، وھو قول امام ابوحنیفہ والعامۃ ،قال الشارح الموئطا قولہ ’’العامۃ‘‘ ای جمھور اھل السنۃ وبکثرۃ الاحادیث۔
دیگر د ر تاکید تعجیل مغرب واجتنا ب از تاخیر آں حسب عمل ابن عمر اخرالصلوۃ یوما الی ان بدء نجم فاعتق رقبتہ کما ذکر فی فتح القدیر ،ودیگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت من بخیر باشد مادا میکہ در صلوۃ مغرب تاخیر نکنند ، فریق ثانی بعد زوال حمرۃ شرقی بلند شد سواد شرقی تا نصف سما حکم بافطار وغیرہ می نمایند بدلائل ذیل احتجوا بما رواہ النسائی والطحاوی عن ابی بصرۃ الغفاری قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوۃ العصر با لمحمص فقال ان ھذہ الصلوۃ عرضت علی من کان قبلکم وضیعوھا فمن حافظ علیھا منکم اوتی اجرہ مرتین ولا صلوۃ بعدھا حتی یطلع الشاھد ، یحتمل ان یکون الشاھد ھو اللیل ،وعلماء خطہ پشاوروسرحد اما بر ایں متفق شدند کہ ازیں حدیث در ضمن لفظ شاھد اختلاف واقع شد ہ بعض از شاھد نجم مراد گرفتہ وبعضے لیل ،بس بنا بریں قاعدہ اصول عمل باحتیاط کردہ ومعنی شاہد کہ نجم است عمل را بر آں قرار دادہ اند واز ہر دو فریق در بار مدعا خویش رسائل اشاعت یافتہ پس ایں لاشییاز مطالعہ ہر رسائل از جھت کم علمی ونافہمی در طلاطم تحیر ووتفکر غوطہ زن ماندہ لھذا در