مالی جرمانہ کاشرعی حکم
تحقیق وتنقیح
اخترامام عادل قاسمی
بانی ومہتمم جامعہ ربانی منورواشریف بہار

ناشر
جامعہ ربانی منورواشریف بہار